'Wie in zichzelf gelooft, hoeft zich nooit te bewijzen'

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ki-Jere
Zoals gedeponeerd onder nummer 01162202 bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

Artikel 1 Algemeen / Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Ki-Jere: een eenmanszaak handelend onder de naam Ki-Jere, gevestigd p/a Noordloo 48 9468 AW te Annen.
b. Cliënt: de consument of niet-consument die een dienst afneemt van Ki-Jere.
c. Consument: een cliënt die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
d. Niet-consument: een cliënt die een natuurlijk of (publiekrechtelijk) rechtspersoon is, die handelt in de op uitoefening van zijn bedrijf of beroep.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, daar onder meer doch niet uitsluiten onder begrepen: alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, waarbij Ki-Jere als dienstverlener optreedt.
3. De toepasselijkheid van door de cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
5. Indien één of meer van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Ki-Jere en cliënt zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
6. De Algemene Voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 2 Offertes en totstandkoming overeenkomst
1. De door Ki-Jere gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen na datum van de offerte, tenzij anders aangegeven.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.Voor niet-consument komt de overeenkomst eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door cliënt voor akkoord ondertekende offerte door Ki-Jere retour is ontvangen.
4. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen.
5. Indien de overeenkomst niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd, maar voor het verrichten van een bepaalde dienst, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen, eindigt de overeenkomst van rechtswege zodra de dienst is verricht.

Artikel 3 Uitvoering opdracht
1. Cliënt zal Ki-Jere zijn / haar volledige medewerking verlenen en overlegt tijdig alle gegevens en bescheiden welke naar inzicht van Ki-Jere noodzakelijk zijn voor het uivoeren van de opdracht, of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat Ki-Jere deze nodig heeft.
2. Ki-Jere heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat cliënt aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.
3. Indien de opdracht geheel of gedeeltelijk op locatie van de cliënt, of de werkgever van cliënt, wordt uitgevoerd, zal de cliënt / de werkgever van de cliënt een af te sluiten werkruimte en de benodigde materialen ter beschikking stellen.
4. Ki-Jere zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle overeenkomsten tussen cliënt en Ki-Jere zien op een inspanningsverplichtingen. Of het beoogde resultaat wordt behaald is onder meer afhankelijk van cliënt en eventuele externe factoren waarop Ki-Jere geen invloed kan uitoefenen.
5. Ki-Jere zal zich te allen tijde houden aan de Ethische Code / Beroepscode / Gedragscode voor Counsellors en Coaches.
6. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, of die anderszins ten gunste van cliënt zijn gesteld, zijn steeds richttermijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. Ki-Jere is gerechtigd om bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen, steeds indien en voor zover Ki-Jere dat nodig acht. Cliënt machtigt Ki-Jere de voorwaarden die in de relatie tussen Ki-Jere en de derden gelden of die door deze derden worden bedongen, integraal te aanvaarden.
8. De uitvoering van de voor cliënt te verrichten werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4 Geheimhouding
1. Ki-Jere en / of haar vertegenwoordigers zijn gehouden aan hun geheimhoudingsplicht en dienen in verband hiermee alle gegevens en alle door cliënt verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk te beschouwen en alles te doen en na te laten wat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is om geheimhouding te verzekeren.
2. Indien het persoonlijke coaching betreft van een medewerker van een werkgever, dan wordt het inhoudelijke van de individuele gesprekken niet met de werkgever besproken, tenzij met nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van cliënt, daar dit de vertrouwensband tussen coach en cliënt kan schaden en hierdoor de effectiviteit van de gesprekken sterk vermindert of het vervolg van de gesprekken zelfs onmogelijk maakt.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht/overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de opdracht te wijzigen of aan te vullen en/of de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Ki-Jere zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van het (vaste) honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 Honorarium en kosten
1. Het honorarium van Ki-Jere bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Ki-Jere gewerkte tijdseenheid.
2. Het honorarium van Ki-Jere is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en is verschuldigd naar mate door Ki-Jere werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht dan wel volgens in de overeenkomst afgesproken termijnen.
3. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
4. Ki-Jere kan cliënt verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die cliënt verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van cliënt moeten worden gemaakt. Ki-Jere heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat cliënt het voorschot aan Ki-Jere heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
5. Ki-Jere behoudt zich het recht voor in overleg met cliënt jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 7 Betaling
1. Betaling van een (aanvullend) voorschot zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 dient per omgaande, doch uiterlijk binnen zeven werkdagen na dagtekening van de factuur waarmee Ki-Jere om betaling van voornoemd (aanvullend) voorschot heeft verzocht, te geschieden. Betaling van een declaratie zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient plaats te vinden in de valuta waarin is gedeclareerd, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bankrekeningnummer van Ki-Jere en zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2. Indien cliënt niet binnen de in artikel 7 lid 1 genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Ingeval van verzuim van cliënt is Ki-Jere bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW dan wel ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening.
3. Indien cliënt tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Ki-Jere, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van cliënt.
4. Indien Ki-Jere buitengerechtelijke incassokosten heeft gemaakt die verder gaan dan het versturen van enkele (eventueel herhaalde) sommatie of het enkel doen van een, niet aanvaard, schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van een dossier, komen deze kosten voor rekening van de cliënt.

Artikel 8 Annulering
1. Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Ki-Jere niet is afgenomen binnen de in de offerte gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

2. Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Ki-Jere niet is afgenomen binnen de in de bevestiging van deelname gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

3. Indien de opdracht, buiten toedoen van Ki-Jere of opdrachtgever, niet is afgenomen binnen de in de offerte gestelde einddatum, is Ki-Jere gerechtigd 25% van het totale overeengekomen offertebedrag als onkosten te factureren na afloop van de genoemde einddatum.

 

Artikel 9 Reclame en klachten
1. Reclames over een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
2. Reclames over de verrichte diensten dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 30 dagen na beëindiging van de desbetreffende overeenkomst te geschieden.
3. Een reclame schort de betalingsverplichting van cliënt niet op.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Ki-Jere slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.
5. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ki-Jere in staat is adequaat te reageren.
6. Indien een klacht gegrond is, zal Ki-Jere de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
7. Geschillen in en buiten rechte tussen cliënten onderling worden niet in behandeling genomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokken partijen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Ki-Jere is tegenover cliënt slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien Ki-Jere niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
2. Indien Ki-Jere aansprakelijk zou zijn voor door cliënt c.q. gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Ki-Jere afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor cliënt geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximum bedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt op verzoek door Ki-Jere toegezonden.
3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Ki-Jere jegens cliënt beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het honorarium van maximaal zes maanden.
4. Ki-Jere is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
5. Ki-Jere zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ki-Jere is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is cliënt verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
6. Ki-Jere is niet aansprakelijk voor door cliënt geleden schade, van welke aard ook, indien Ki-Jere bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ki-Jere duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
7. Ki-Jere ofwel door haar in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van cliënt, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van cliënt beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de cliënt dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien cliënt enig letsel zou oplopen, is Ki-Jere c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
8. Cliënt vrijwaart Ki-Jere tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Ki-Jere samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Ki-Jere.
9. Indien cliënt een eventuele vordering jegens Ki-Jere niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 11 Overmacht
1. Indien Ki-Jere zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van buiten komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan Ki-Jere kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Ki-Jere alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ki-Jere geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ki-Jere niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ki-Jere, ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen. 3 Indien Ki-Jere bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 12 Intellectueel Eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken zoals onder andere, doch niet uitsluitend, cursusmateriaal, vertalingen, analyses, documentatie, rapporten, coaching materiaal, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Ki-Jere of diens licentiegevers.
2. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de zaken of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de in het eerste lid genoemde werken te verwijderen of te wijzigen.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 verleent Ki-Jere cliënt het niet-exclusieve recht op het gebruik van de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, zoals cursusmateriaal, vertalingen, analyses, documentatie, rapporten, coaching materiaal, software, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan. Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.
4. Het is cliënt niet toegestaan de materialen, software en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sub-licentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de materialen, software, etc. uitsluitend ten behoeve van cliënt gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 13 Opschortingsrecht en ontbinding
1. Ki-Jere is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de uitvoering van de dienstverlening en de afgifte van bescheiden of andere zaken aan cliënt of derden, of de opdracht te ontbinden, indien: – Cliënt de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt; – Na het sluiten van de opdracht Ki-Jere ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; – Cliënt bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Ki-Jere bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ki-Jere op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Ki-Jere de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
4. Ki-Jere is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor cliënt of derden. Ki-Jere behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
5. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk dan wel op dezelfde wijze opzeggen als de wijze waarop de overeenkomst werd gesloten. Opzegging door Ki-Jere dient evenwel met redenen omkleed te geschieden.
6. Ingeval van tussentijdse opzegging door de cliënt, is deze jegens Ki-Jere het volle loon verschuldigd, indien de honorering plaatsvindt op basis van tijdseenheden of verrichtingen conform een overeengekomen of gebruikelijk tarief. In overige gevallen is de cliënt loon verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.
7. Bij coaching is de cliënt altijd gerechtigd de dienstverlening te aanvaarden, dan wel te weigeren, alsmede deze op ieder moment af te breken. Bij een totale onderbreking van meer dan zes maanden, wordt de opdracht als beëindigd beschouwd.
8. Artikel 8 is bij het afbreken van de dienstverlening overeenkomstig van toepassing.

Artikel 14 Slotbepaling
1. Op elke overeenkomst tussen Ki-Jere en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
2. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien Ki-Jere van naam, rechtsvorm en / of eigenaar verandert.
3. Ki-Jere is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
4. Ki-Jere zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de cliënt toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens cliënt in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
3. Elk geschil tussen cliënt en Ki-Jere, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen, wordt naar keuze van Ki-Jere voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank in Assen.
4. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 november 2013.